KSIĘGOWOŚĆ

KSIĘGOWOŚĆ

Outsourcing finansowo-księgowy

Read More

PODATKI

PODATKI

Bieżące doradztwo podatkowe

Read More

OBSŁUGA PRAWNA

OBSŁUGA PRAWNA

Bieżąca obsługa prawna

Read More

Elektroniczny czynny żal

Elektroniczny czynny żal Jeśli naruszyłeś przepisy podatkowe, teraz możesz wyrazić „skruchę” w formie elektronicznej, bez odwiedzania urzędu. Informacje: Czynny żal to instytucja uregulowana w art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 poz. 19) umożliwiająca odstąpienie od ukarania wobec sprawców, którzy wyrazili „skruchę” z powodu popełnienia

Tarcza antykryzysowa – zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące

Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące   Przedsiębiorca może złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za 3 miesiące: od marca do maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.   Kiedy można skorzystać Z powyższego zwolnienia może

Samozatrudnienie a obowiązek zgłoszenia schematu podatkowego (MDR)

Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z nowymi regulacjami niektóre podmioty zobowiązane są zgłaszać do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej schematy podatkowe (MDR). Pomimo wydanych objaśnień dotyczących raportowania schematów podatkowych nadal istnieje wiele wątpliwości, jakie czynność podlegają pod obowiązek raportowania. Według ekspertów z Ministerstwa Finansów schematem podatkowym podlegającym zgłoszeniu będzie współpraca z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność

Samochód osobowy stanowiący własność podatnika a majątek firmy

W niniejszym artykule omówimy, kiedy i w jaki sposób przedsiębiorca może wprowadzić do majątku firmy swój prywatny samochód. Samochód jako środek trwały. Na podstawie definicji z art. 22a ust. 1 ustawy o PIT samochód będący własnością lub współwłasnością podatnika może stanowić środek trwały firmy pod warunkiem, że spełni wszystkie poniższe warunki, tzn.: został wytworzony lub

Pomoc publiczna – wspieranie nowych inwestycji

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji przedsiębiorcom udzielana jest pomoc publiczna na realizację nowych inwestycji. Wsparcie na realizację nowej inwestycji udzielane jest w formie zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób

Rozliczenie samochodu osobowego w 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe zasady rozliczania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. W poniższym artykule przedstawiamy nowe zasady rozliczania samochodów od 2019 roku. Rozliczenie kosztów amortyzacji i ubezpieczenia w 2019 roku. Na podstawie art. 23 w ust. 1 pkt 4 ustawy PIT (odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT) nie

Ulga badawczo-rozwojowa

Ulga badawczo-rozwojowa obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku dotyczy podatników PIT i CIT. Ulga B+R umożliwia odliczenie części określonych kategorii wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (kosztów tzw. „kwalifikowanych” mieszczących się w granicach ustawowych limitów) od podstawy opodatkowania. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Zgodnie z Art. 18d. 1.

Ulga podatkowa Innovation Box 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje preferencyjna stawka podatkowa w wysokości 5% od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tzw. ulga podatkowa Innovation Box. Chodzi o prawa, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i, które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego.